Victory Hope logo

Groningen, november 2016

Het bestuur van Stichting Victory Hope Nederland heeft in haar vergadering van 7 oktober jl. het trieste besluit genomen om met ingang van 1 januari 2017 al haar activiteiten te stoppen. Dit besluit wordt ingegeven door een onderzoek dat in augustus van dit jaar bij de school van Victor Adams, directeur van Victory Hope Children Centre, heeft plaatsgevonden.

Dit jaar moesten we constateren dat het, ondanks vele pogingen in een reeks van jaren, niet gelukt is om uitgebreidere verantwoordingen van Victor Adams te ontvangen die voldoen aan de door het bestuur gestelde voorwaarden. Ook pogingen om een tussenpersoon te laten ondersteunen bij het aanleveren van de door ons gewenste verantwoordingen zijn niet succesvol gebleken. De verantwoordingen kwamen onregelmatig en waren naar onze maatstaven onvolledig en naar nu blijkt op sommige punten onjuist.

In de afgelopen tijd rees er bij het bestuur gerede twijfel of donaties voor specifieke sponsordoelen (bijvoorbeeld een toiletproject en herstel van schade aan de school) goed waren besteed. Dat gaf aanleiding om in augustus 2016 ter plaatse een onderzoek uit te laten voeren door een derde partij. Het onderzoek wees uit dat de gelden die zijn verstrekt niet voor de beoogde specifieke doeleinden waren besteed. Wel werd (nogmaals) duidelijk dat veel leerlingen van Victory Hope Children Centre in Kibera onderwijs, voedsel, medicatie en ondersteuning hebben genoten in de afgelopen jaren.

In de periode tussen augustus en begin oktober 2016 zijn door de voorzitter van de stichting diverse pogingen ondernomen om de directeur van de school, Victor Adams, te bewegen contact te leggen met de beoogde tussenpersoon. Via deze tussenpersoon zouden afspraken gemaakt kunnen worden over de door ons gewenste verantwoordingen en juiste besteding van de gelden. Deze pogingen hebben geen resultaat gehad, waarna wij ons genoodzaakt zagen het bovengenoemde besluit te nemen. Wij kunnen als bestuur niet langer de verantwoordelijkheid nemen dat de ontvangen donaties en sponsorgelden op de afgesproken manier worden verantwoord en besteed.

Momenteel treffen wij voorbereidingen om de activiteiten van de stichting beëindigen. Gelden die zijn ontvangen en nog niet naar Victory Hope Children Centre zijn overgemaakt zullen worden teruggestort naar onze donateurs en sponsoren. Lopende inzamelingsacties worden gestopt of afgeblazen.

Het bestuur heeft Victor Adams telefonisch en schriftelijk op de hoogte gebracht van dit besluit. Ons besluit raakt nog het meest de kinderen die naar de school in Kibera gingen en daar konden werken aan een beter bestaan. Bij onze overwegingen hebben we steeds getracht om de belangen van de kinderen voorop te stellen. Dat heeft er ook toe geleid dat we een lange periode hebben geprobeerd om de zaken in Kibera op orde te krijgen. We moeten helaas constateren dat dit niet is gelukt. De kinderen zullen hun weg moeten vinden naar andere scholen in de sloppenwijken. De kans daarop is voor ouders en kinderen die dat willen aanwezig.

Wij willen u bedanken voor de donaties en sponsoring van de afgelopen tien jaren. Eén ding weten we zeker: honderden kinderen zijn de afgelopen jaren door uw bijdragen geholpen met onderwijs, voeding, medicatie en een zinvolle dagbesteding.

Zoals hierboven al gemeld zullen we de komende tijd overgaan tot beëindiging van de activiteiten van de stichting in Nederland. Donateurs kunnen de komende tijd teruggave tegemoet zien van hun bijdragen over de afgelopen maanden. Als u uw bijdrage automatisch aan ons overmaakt, wilt u er dan aan denken dit stop te zetten? Er zullen geen automatische incasso’s meer uitgevoerd worden.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met voorzitter Joop Vogel (telefoonnummer 06 46 12 49 59) of secretaris Ellis Snoep (06 37 45 96 33).

Stichting Victory Hope Children Centre Nederland.

Voorgenomen ontbindingsbesluit