Victory Hope logo

Groningen, december 2016

Het bestuur van Stichting Victory Hope Nederland heeft in haar vergadering van 8 december 2016 definitief het besluit genomen per ingang van 1 januari 2017 al haar activiteiten te stoppen. Het voornemen daartoe heeft u eerder al op deze website kunnen vinden.

Dit jaar moesten we constateren dat het, ondanks vele pogingen in een reeks van jaren, niet gelukt is om uitgebreidere verantwoordingen van Victor Adams te ontvangen die voldoen aan de door het bestuur gestelde voorwaarden. Ook pogingen om een tussenpersoon te laten ondersteunen bij het aanleveren van de door ons gewenste verantwoordingen zijn niet succesvol gebleken. De verantwoordingen kwamen onregelmatig en waren naar onze maatstaven onvolledig en naar nu bleek op sommige punten onjuist.

In de afgelopen tijd rees er bij het bestuur gerede twijfel of donaties voor specifieke sponsordoelen (bijvoorbeeld een toiletproject en herstel van schade aan de school) goed waren besteed. Dat gaf aanleiding om in augustus 2016 ter plaatse een onderzoek uit te laten voeren door een derde partij. Het onderzoek wees uit dat de gelden die zijn verstrekt niet voor de beoogde specifieke doeleinden waren besteed. Wel werd (nogmaals) duidelijk dat veel leerlingen van Victory Hope Children Centre in Kibera onderwijs, voedsel, medicatie en ondersteuning hebben genoten in de afgelopen jaren.

In de periode tussen augustus en begin oktober 2016 zijn door de voorzitter van de stichting diverse pogingen ondernomen om de directeur van de school, Victor Adams, te bewegen contact te leggen met de beoogde tussenpersoon. Via deze tussenpersoon zouden afspraken gemaakt kunnen worden over de door ons gewenste verantwoordingen en juiste besteding van de gelden. Deze pogingen hebben geen resultaat gehad, waarna wij ons genoodzaakt zagen het bovengenoemde besluit te nemen. Wij kunnen als bestuur niet langer de verantwoordelijkheid nemen dat de ontvangen donaties en sponsorgelden op de afgesproken manier worden verantwoord en besteed.

Het bestuur heeft Victor Adams telefonisch en schriftelijk op de hoogte gebracht van dit besluit. Ons besluit raakt nog het meest de kinderen die naar de school in Kibera gingen en daar konden werken aan een beter bestaan. Bij onze overwegingen hebben we steeds getracht om de belangen van de kinderen voorop te stellen. Dat heeft er ook toe geleid dat we een lange periode hebben geprobeerd om de zaken in Kibera op orde te krijgen. We moeten helaas constateren dat dit niet is gelukt. De kinderen zullen hun weg moeten vinden naar andere scholen in de sloppenwijken. De kans daarop is voor ouders en kinderen die dat willen aanwezig.

Teruggave donaties

Onderdeel van de ontbinding van de stichting is teruggave van resterende baten. Het bestuur van stichting Victory Hope Children Centre heeft hierover het volgende besloten.

Donaties van particuliere donateurs en van kerken, ontvangen vanaf 1 januari 2016, worden teruggestort. Na teruggave van deze donaties blijft er een bedrag over van ongeveer € 1.800,-. Dit bedrag is nodig voor de financiële afwikkeling van de stichting, waaronder het inschakelen van een accountant. Een eventueel restbedrag wordt door het bestuur overgemaakt aan een goed doel.

Bent u dus particulier en hebt u in 2016 een gift gegeven aan onze stichting? Dan heeft u dit bedrag een aantal dagen geleden op uw bankrekening bijgeschreven gekregen. Misschien vraagt u zich af waarom donaties van heel 2016 worden teruggestort, terwijl pas na augustus 2016 onze bijdragen aan de basisschool zijn stopgezet. Dit lichten wij graag toe. In het afgelopen jaar zijn wij juist in de mogelijkheid geweest onze algemene reserve te verhogen. Wij hielden namelijk al rekening met de noodzakelijke herbouw van de basisschool.

Als u uw bijdrage automatisch aan ons overmaakt, denkt u er dan aan dit stop te zetten?

Wij willen u bedanken voor de donaties en sponsoring van de afgelopen tien jaren. Eén ding weten we zeker: honderden kinderen zijn de afgelopen jaren door uw bijdragen geholpen met onderwijs, voeding, medicatie en een zinvolle dagbesteding.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met voorzitter Joop Vogel (telefoonnummer 06 46 12 49 59) of secretaris Ellis Snoep (06 37 45 96 33).

Stichting Victory Hope Children Centre Nederland.

Download het ontbindingsbesluit